ประกาศรายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 40

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ จึงประกาศรายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทราบทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

222

121

Print Friendly, PDF & Email
10 ธันวาคม 2565