สมาชิกสภา

นายชำนาญ ใหม่จันทร์

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีษะเกษ

นายประสงค์ สิงตะนะ

รองประธานสภา

ว่าที่ ร.ท.เอนก ปัญญาวรเมธ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา

นายณัฐพล อ้นยะ

สมาชิกสภาเขต 1

นายวันไชย อินนะใจ

สมาชิกสภาเขต 1

นายปราการ จันทร์น้ำสระ

สมาชิกสภาเขต 1

นายรณชัย ถาเมือง

สมาชิกสภาเขต 1

นายจีรพัน อ้นยะ

สมาชิกสภาเขต 1

นายสมชาย แปงบุญเรือง

สมาชิกสภาเขต 1

นายชำนาญ ใหม่จันทร์

สมาชิกสภาเขต 2

นายประสงค์ สิงตะนะ

สมาชิกสภาเขต 2

นายสิทธิพล แปงมา

สมาชิกสภาเขต 2

นายปรีชา ปันติ

สมาชิกสภาเขต 2

นายนิคม ปันติ

สมาชิกสภาเขต 2

นายนิคม ปันติ

สมาชิกสภาเขต 2

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสภาเทศบาล


สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 12 คน มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร
 
 

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล

2. ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี

3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด