คณะผู้บริหาร

นางอวยพร เทพเสนา

นายกเทศมนตรีตำบลศรีษะเกษ

นายมิ่งขวัญ เขมหทัยกุล

รองนายกเทศมนตรี

นายเสน่ห์ จันทร์ผง

รองนายกเทศมนตรี

นายอินสอน เสนนะ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายพงศกร อินนะใจ

เลขานายกเทศมนตรี

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร


อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย

2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร รวมทั้งสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา และเลขานุการ รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน