จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

https://old.srisaketlocal.go.th/wp-content/uploads/2020/07/จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ.pdf https://old.srisaketlocal.go.th/wp-content/uploads/2020/07/ใบต่อแต่งตั้งฯ.pdf

Print Friendly, PDF & Email
10 ธันวาคม 2565