งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)

ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานฯ ของเทศบาลตำบลศรีษะเกษ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรับทั้งสิ้น 22,188,013.62 บาท มีรายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะบันทึกรับรู้เมื่อได้รับเงินแล้ว จำนวน 12,089,000.00 บาท

มีรายจ่ายทั้งสิ้น 19,026,757.43 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย 3,161,256.19 บาท มีการจ่ายขาดเงินสะสม 544,302.00 บาท รายละเอียดปรากฎดังนี้https://old.srisaketlocal.go.th/wp-content/uploads/2020/04/12.pdf

Print Friendly, PDF & Email
10 ธันวาคม 2565