สภาพทางเศรษฐกิจ

      

สภาพทางเศรษฐกิจ

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน


 สภาพทางเศรษฐกิจ

  ด้านเศรษฐกิจ

 • ประชากรตำบลศรีษะเกษ ร้อยละ 90 ประกอบชีพเกษตรกรรม คือ ทำไร่ ทำสวน ทำนาและปศุสัตว์ โดยมีพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 22,102 ไร่ หรือ ร้อยละ 12.32 ของพื้นที่ทั้งตำบล มีจำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม 1,890 ครอบครัว ส่วนที่เหลือที่ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมอีกร้อยละ 10 เป็น คือ การรับจ้างทั่วไป และรับราชการ
 • การปลูกพืช พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ พืชไร่ คือ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ละหุ่ง ไม้ผล ได้แก่ มะขามหวาน มะม่วง ลำไย สำหรับพืชผัก และการปลูกข้าวด้วยการทำนาปีส่วนใหญ่ใช้บริโภคในครัวเรือน
 • การอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กซึ่งใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก ได้แก่
  • โรงสีข้าว 12 แห่ง
  • โรงงานกระดาษสา 2 แห่ง
  • โรงงานเย็บผ้า 3 แห่ง
  • และอุตสาหกรรมในครัวเรือน อาทิ กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มทำแหนม และกลุ่มทำไม้กวาด เป็นต้น
 • สถานประกอบการในเขตเทศบาลตำบลศรีษะเกษ
  • สถานบริการน้ำมัน 2 แห่ง
  • ร้านค้าทั่วไป 56 แห่ง
  • ร้านรับซ่อมยานยนต์ 14 แห่ง
  • ร้านรับซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร 2 แห่ง
  • โรงงานทำคอนกรีต 2 แห่ง
 • การรวมกลุ่มของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุน แบ่งเป็นกองทุนต่าง ๆ ดังนี้
  • กลุ่มออมทรัพย์ 14 กลุ่ม
  • กองทุนชุมชน 12 กลุ่ม
  • กองทุน กขคจ. 8 กลุ่ม
  • กองทุน พอช. 12 กลุ่ม
  • กองทุนฌาปนกิจ 10 กลุ่ม
  • กองทุนหมู่บ้าน 14 กลุ่ม
  • กองทุนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 27 กลุ่ม