สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน


 ข้อมูลทั่วไป

ตำบลศรีษะเกษเป็นตำบลเก่าแก่มาหลายร้อย ปีเดิมเป็นแขวงแขวงหนึ่ง จากการเล่าขานต่อกันมาว่า เจ้าเมืองน่านได้เสด็จประพาสมายังแขวงนี้ได้เห็นสายน้ำไหลกลับทิศ คือไหลจากทิศใต้มาทิศเหนือเป็นที่น่าสังเกตและแปลกจากแขวงอื่นๆ จึงตั้งชื่อแขวงนี้ว่า แขวงศรีษะเกษ คำว่าศรีษะเกษ แผลงมาจากคำว่า "สังเกต" ต่อมาตั้งชื่อเป็นอำเภอศรีษะเกษ แต่ชื่อไปตรงกับจังหวัดศรีสะเกษ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอ นาน้อย แต่ชื่อตำบลยังเป็นตำบลศรีษะเกษจนถึงปัจจุบัน

 ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 18° 19' 10" เหนือ ถึง 18° 28' 20" เหนือ และเส้นลองติจูดที่ 100° 42' 10" ตะวันออก ถึงลองติจูดที่ 100° 59' 10" ตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 309.1762 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 193,235.25 ไร่ ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอนาน้อยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2.5 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดน่านระยะทาง 63 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลส้าน และตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเชียงของ และเทศบาลตำบลนาน้อย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเวียงสา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลน้ำตกและตำบลนาน้อย

 ลักษณะภูมิประเทศ

  • สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลศรีษะเกษ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทางด้านทิศตะวันออกของตำบล มีความสูงประมาณ 800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน ส่วนอีกด้านหนึ่งมีลักษณะธรณีสัณฐานเป็นแอ่งบริเวณตัวอำเภอนาน้อยทางทิศ ตะวันตก ซึ่งเป็นแอ่งตะพักลุ่มน้ำและเนินตะกอนรูปพัด เกิดเป็นที่ราบลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนหมู่บ้านริมลำน้ำแหง และลำน้ำกาดที่ไหลขึ้นไปทางทิศเหนือตามสภาพการลาดเทของภูมิประเทศ บรรจบกับลำน้ำน่านที่อำเภอเวียงสา สภาพภูมิประเทศดังกล่าว ทำให้มีพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งตำบล ความสูงเฉลี่ย 1,099 เมตร