ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร


 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

1

นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี

2

นายปฐม ติ๊บหน่อ รองนายกเทศมนตรี

3

นายยวน เสาร์เทพ รองนายกเทศมนตรี

4

นางศิริญญา ศรเขื่อน เลขานุการนายกเทศมนตรี

5

นายนิกร บุญตันแดง ที่ปรึกษานายกเทศมาตรี
 
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้างและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายจรูญ มะโนแก้ว ประธานสภาฯ (สท.เขต 1)

2

นายบุญสม เสาร์เย็น รองประธานสภาฯ (สท.เขต 1)

3

นายจันทร์ อุตมะ สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 1)

4

นายมนัส กายาเมา สมาชิกสภาเทศบาล (สท.เขต 1)

5

นายสมปาน บุตรจุมปา สมาชิกสภาเทศบาล (สท.เขต 1)

6

นายจำลอง เชียงตา สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 1)

7

นายเมืองแก้ว เชียงตา สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 2)

8

นายธงชัย เสาร์เทพ สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 2)

9

นางศรีมาย ยาแปง สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 2)

10

นายเมฆ แก้วขัด สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 2)

11

นายจำรัส พันกันทะ สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 2)

12

นางริวร วงค์ษา สมาชิกสภาเทศบาล(สท.เขต 2)

 

   
 

การบริหารงานของเทศบาล

การบริหารงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า และมีรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจำมี ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด โดยมีฝ่ายต่างๆ ดังนี้
  • สำนักปลัดเทศบาล
  • กองวิชาการและแผนงาน
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • กองการศึกษา
  • กองสวัสดิการสังคม
 

สถานะการคลัง
 

ปีงบประมาณ
รายรับจริง
รายจ่ายจริง
เงินสะสมคงเหลือ
2554 23,327,818.84 21,677,018.94 1,650,799.90
2555 23,179,343.85 22,203,629.16 975,714.69
2556 25,757,741.05 20,788,967.89 4,968,773.16

ข้อมูลจากงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ณ กันยายน 2556

 

ศูนย์บริการประชาชน

1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง)

2. ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

3. ศูนย์บริการร่วมด้านบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง(ศรภ.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง)

4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

5. ศูนย์แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

6. การให้บริการยืมใช้ห้องประชุม

7. การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆ

8. การให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคและอุปโภค

9. การให้บริการช่วยดับเพลิง

10. หน่วยบริการประชาชน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ประชาชนในเทศบาลจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 12 คน นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ ประชาคม โดยตัวแทนที่หลากหลายจากทุกสาขาอาชีพ ประสานขึ้นมาจากปัญหาความต้องการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี