ข้อมูลพื้นฐาน

      

ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน


 ข้อมูลพื้นฐาน

 การคมนาคม

 • ตำบล ศรีษะเกษมีถนนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงปีงบประมาณ 2552 จำนวน 59.200 กม.แยกเป็นถนนลูกรัง 20 กม. ถนนลาดยาง 32 กม.ถนนคอนกรีต ประมาณ 7,200 ม.

 การประปา

ตำบลศรีษะเกษมีหมู่บ้านที่ใช้น้ำจากระบบประปา ดังนี้ คือ

 • ระบบประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการอำเภอนาน้อย ได้แก่ หมู่ 6 บ้านทุ่งมงคล
 • ระบบประปาภูเขา ได้แก่ หมู่ 1,3, 7, 8, 9, 10 และ 14
 • ระบบประปาหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2, 4, 5, 10 และ 12
 • หมู่ 11,13 ยังไม่มีระบบประปา

 ไฟฟ้า

 • ตำบลศรีษะเกษมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,784 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100

 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 14 แห่ง

 • ปัจจุบันในเขตอำเภอนาน้อยได้มี จุดเรียนรู้วิทยุชุมชนคนนาน้อย ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องประชุมเก่าโรงพยาบาลนาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีษะเกษ สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับประชาชนในเขตอำเภอนาน้อยได้ทราบอย่างทั่วถึง

 ดินและการใช้ที่ดิน

 • สภาพดินของตำบลศรีษะเกษ ลักษณะดินจะเป็นดินตื้น ดินมีกรวดหินปะปน ชั้นล่างมีดินเหนียวปนอยู่ การระบายน้ำดี เหมาะแก่การเกษตรกรรม การครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ตำบล สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
  • ที่อยู่อาศัย 1,540 ไร่
  • พื้นที่การเกษตร 22,102 ไร่
  • ป่าชุมชน 11,704 ไร่
  • นอกจากนี้เป็นที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในการครอบครอง และอีกส่วนเป็นพื้นที่ป่าภูเขา

 แหล่งน้ำ

 • แหล่งน้ำกินน้ำใช้
  • ตำบล ศรีษะเกษ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 2,374 ครัวเรือน มีจำนวนบ่อบาดาล 16 บ่อ บ่อน้ำตื้นที่ใช้การได้ 294 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 17.38 ต่อครัวเรือนทั้งหมด มีจำนวนครัวเรือนที่มีระบบประปาใช้ตลอดปี จำนวน 1,316 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 73.77
 • แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญของตำบล ประกอบด้วย
 • แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำแหง ลำน้ำกาด ลำน้ำหก ห้วยน้ำแพะ
 • แหล่งน้ำชลประทาน เกษตรกรได้รับน้ำจากคลองชลประทานที่ส่งมาจากอ่างเก็บน้ำ
  น้ำแหง ต.นาน้อย จำนวน 4 หมู่บ้าน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 546 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.47 ของพื้นที่การเกษตรทั้งตำบล
 • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย 21 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง

 การท่องเที่ยว

 • สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่
  • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
  • แก่งหลวง
  • ผาชู้
  • ผาหัวสิงห์
  • ดอยเสมอดาว
  • ถ้ำหลวง
  • บ่อน้ำทิพย์